Dhuna seksuale ndaj të mitureve

Institucioni i Avokatit të Popullit, nëpërmjet Komisionerit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në vijim të ngjarjeve të publikuara në mediat e shkruara dhe vizive për dhunën seksuale të ushtruar ndaj të miturve, dënon ashpër dhe me forcë veprimet e turpshme e të patolerueshme të kryera ndaj tyre. Këto akte dhune cenojnë rendë të drejtat e fëmijës dhe, kanë kosto të lartë në zhvillimin e shëndetshëm psiko-motor dhe normal të tyre.

Në funksion të përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, për garantimin me efektivitet të ushtrimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijës dhe, në zbatim të parimit të interesit më të lartë të tyre, për të mbrojtur fëmijën ndaj të gjitha formave të dhunës, AP dhe KMPDF vlerësojnë reagimin guximtar të minorenëve, për të denoncuar dhunuesit e tyre pranë organeve kompentente shtetërore.

Në këtë kuptim, kërkojnë prej tyre trajtimin me seriozitet dhe përgjegjshmëri të lartë të legjislacionit të mbrojtjes së fëmijës dhe drejtësisë penale për të mitur, për të garantuar të drejtat e fëmijës në interesin më të lartë të tyre.

Publikimi i rasteve të abuzimit seksual, si dhe trajtimi i tyre gjatë kësaj kohe nga mediat e shkruara, portalet on line, por edhe mediat audiovizive dhe vizive, kanë filluar të japin efektet e para të reagimit shoqëror dhe rritjes së numrit të denoncimeve në institucionet përgjegjese. Dhe ky, është lajmi i mirë.

Jemi falënderues ndaj të gjitha mediave, për punën e bërë, në denoncimin e çdo forme të dhunës ndaj fëmijës, me qëllim mbrojtjen e fëmijës, në interesin më të lartë të tyre. Por në të njëjtën kohë dëshirojmë të sjellim në vëmendje, si vijon:

  • Rishtasi konstatojmë, se janë publikuar elementë të tillë, si: intervista me të afërmit të fëmijës, vendqëndrimet e familjes, pamje rreth banesës, zonën administrative, qytetin ku ka ndodhur ngjarja, etj., duke ceduar e çuar në identifikimin e viktimës, pasi kanë paraqitur me hollësi detaje të rastit.
  • Informacione të tilla të bëra publike, që i bën fëmijët të identifikueshëm, në rastet kur ata janë viktimë e një ngjarjeje të rëndë, ndikojnë në riviktimizimin e tyre dhe rehabilitimi bëhet shumë i vështirë më pas.

Për të përmbushur korrekt nenet 19 dhe 34 të Konventës të Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e fëmijës”, të mbrojtjes së fëmijës nga dhuna dhe abuzimi, përveç hartimit të legjislacion të brendshëm për mbrojtjen e fëmijës dhe administrimin e drejtësisë penale për të mitur, është e nevojshme të punojmë të gjithë së bashku :

  • për të zgjuar ndërgjegjegjen shoqërore në luftën kundër dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijës, duke përfshirë edhe ndëshkimin fizik në veçanti;
  • në sigurimin e informacionit të gjerë në gjuhë të thjeshtë dhe miqësore për fëmijët, të linjës telefonike online 24/24, ndihmëse dhe këshilluese për fëmijë, si dhe shumë platformave të tjera online, të cilat shërbejnë për të mbrojtur fëmijët.

Tolerance zero ndaj çdo formë dhune të ushtruar karshi fëmijës!

#stopdhunësndajfëmijëve

#AP

#KMPDF