Titulli i Ligjit Shkarko
LIGJ Nr.10 221, datë 4.2.2010 PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI Shkarko
Ligji nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkarko
Kodi Civil Shkarko
Kodi i Familjes Shkarko
Kodi i Procedurës Civile Shkarko
Kodi i Procedurës Penale Shkarko
Kodi i Procedurës Penale Shkarko
Kodi i Punës Shkarko
Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit Shkarko
Kodi i Procedurave Administrative Shkarko
Kodi Penal Shkarko
Kushtetuta Shkarko
LIGJ Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI Shkarko
LIGJI “PER AVOKATIN E POPULLIT” REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDI Shkarko
Ligji i Mbrojtjes Së Të Dhënave Personale Shkarko
LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE Shkarko
LIGJ Nr. 10 279, datë 20.5.2010 PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE/td>

Shkarko
Ligji për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës Shkarko