Titulli Shkarko
Kushtetuta Shkarko
Konventa për të drejtat e fëmijëve (child version) Shkarko
Konventa për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual Shkarko
Konventa 182 e ILO mbi format më të këqija të punës ndaj femijëve Shkarko
Konventa per aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës Shkarko
Konventa për juridiksionin dhe ligjin e zbatueshëm për përgjegjësinë prindërore Shkarko
Konventa kundër dhunës ndaj grave dhe në familje Shkarko
Konventa mbi marrëdhëniet me fëmijët 2005 Shkarko
Konventa për statusin juridik të fëmijëve të lindur jashtë martese Shkarko
Konventa për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve Shkarko
Kodi i Familjes Shkarko
Kodi i drejtësisë penale për të miturit Shkarko
Ligji “për avokatin e popullit” republika e shqipërise kuvendi Shkarko
Ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës Shkarko
Ligj nr.9669, datë 18.12.2006 për masa ndaj dhunës në marrdhëniet familjare Shkarko
Udhëzues për bashkëpunimin e AP me fëmijet i rishikuar 21 Qershor Shkarko
Udhezues per bashkepunimin e Avokatit te Popullit me Femijet dhe Shoqerine Civile Shkarko