ME ZERIN E TE MITURVE TE PRIVUAR NGA LIRIA
WITH THE VOICE OF CHILDREN DEPRIVED OF THEIR LIBERTY
UDHEZUES PER BASHKPUNIMIN E INSTITUCIONIT TE AVOKATIT TE POPULLIT ME FEMIJET DHE SHOQERINE CIVILE
STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT 2019-2022 I SEKSIONIT PER MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TE DREJTAVE TE FEMIJEVE PRANE INSITUCIONIT TE AVOKATIT TE POPULLIT
RAPORT I VECANTE PUNA E FEMIJEVE NE BASHKINE BULQIZE
SPECIAL REPORT : CHILD LABOR IN BULQIZA MUNICIPALITY
BASHKEPUNIMI I FEMIJEVE ME AVOKATIN E POPULLIT
2019 ENOC NEWSLETTER
Special Edition CRC30
Doracak për edukimin përrreth të drejtave të fëmijëve në programet mësimore
Instrumenti i Vlerësimit të Ndikimit të të Drejtave të Fëmijëve CRIA
Raporti i monitorimit mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve gjatë situatës Covid 19
Monitoring report on childs rights violations during covid-19